Kê khai thuế và nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ mà các doanh nghiệp cần phải thực hiện, Các quy định về việc kê khai, nộp thuế, Java kê khai thuế trên hệ thống thuế điện tử eTax đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp. Vậy, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khi thực hiện nộp thuế trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử được tính như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết về quy định tạm nộp thuế TNDN và quyết toán thuế năm trong bài viết dưới đây.

Thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh, sản xuất, các doanh nghiệp sẽ thực hiện việc tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

-Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì các doanh nghiệp này sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

– Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

thuế TNDN

Số tiền tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với quy định về số tiền tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được tính như sau:

-Đối với trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp cấn phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

– Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Hướng dẫn DN viết thông tin người mua trên hóa đơn điện tử 

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

– Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi doanh nghiệp đã khai quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế.

Như vậy, trên đây là những quy định cụ thể về thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và số tiền tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mà các doanh nghiệp cần phải nắm rõ. Bên cạnh đó, các quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, không nộp thuế thu nhập đã được quy định rõ ràng. Đây là căn cứ pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp thực hiện việc triển khai và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp mình.