Trong báo cáo sử dụng hóa đơn, còn nhiều kế toán chưa có kinh nghiệm đang phân vân và hiểu chưa đúng về chỉ tiêu “xóa bỏ” và hủy. Hầu hết đều hiểu rằng “Xóa bỏ” là hóa đơn viết sai, sau đó gạch chéo 3 liên và vẫn lưu tại cuống, còn “Hủy” là làm biên bản hủy, hoặc biên bản thu hồi hóa đơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt rõ đâu là hủy và đâu là xóa bỏ để có cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng nhất.

 

Thực tế, tất cả hóa đơn viết sai, đã xé hoặc chưa xé khỏi cuống, có làm biên bản hủy hay thu hồi thì khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các bạn vẫn phải đưa vào cột “Xóa bỏ”. Các hóa đơn được đưa vào cột “Hủy” là các hóa đơn được phép hủy theo Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/06/2014).

Hóa đơn được xác định đã hủy:

– Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hoá đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hoá đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.

– Hoá đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hoá đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hoá đơn.

báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Các trường hợp hủy hóa đơn:

– Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

– Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân còn lưu giữ hóa đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

– Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

– Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

– Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

– Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

– Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

– Hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn (trừ hộ, cá nhân kinh doanh); Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết (tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy); Biên bản hủy hóa đơn; Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung (loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Khi nào thì hóa đơn được sử dụng bảng kê đính kèm? 

Quy định về kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Hủy hóa đơn của cơ quan thuế:

Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng. Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in.